Bentheimer Eisenbahn AG (BE)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
D4 98 80 3335 099-8 D-BE B O&K 1969/26458 Köf III 176 kW ex DB 335 099
D5 98 80 0550 007-5 D-BE Co Gmeinder 1990/5692 DE500 500 kW ex MVG 8
D13 98 80 3323 970-4 D-BE B O&K 1938/20975 Köf II 94 kW ex DB 323 970; Dauerleihgabe an Graf MEC
D20 92 80 1221 147-2 D-BE B'B' KM 1965/19267 V200.1 2x 990 kW ex PEG, OSE 416, Layritz, DB 221 147
D21 92 80 1211 125-0 D-BE B'B' Deutz 1962/57362 V100 809 kW ex On Rail, DB 211 125
D22 98 80 0261 011-7 D-BE B'B' MaK 1972/800180 G1100BB 809 kW -
D23 98 80 0270 011-6 D-BE B'B' MaK 1980/1000790 G1202BB 1000 kW "Landkreis-Grafschaft Bentheim"
D24 98 80 0272 004-9 D-BE Bo'Bo' Mak 1983/1000795  DE1002 1120 kW "Neuenhaus-Veldhausen"
D25 92 80 1211 345-4 D-BE B'B' Jung 1962/13472  V100 809 kW ex DB 211 345
E 01 / 1835?Bo'Bo'AlstomReihe 18004600 kWex NS 1835
- - Bn2t O&K 1912/5333 ? ? Denkmal; ex Schwelmer Eisenwerke
401 - 2x 1907 Gklm - Denkmal
- - B Gmeinder 1938/2147 15/18 PS 15/18 PS ex Steffen, Oldenburg; Denkmal
- - 2x ? Personenlore - Denkmal
- - 2x ? Grubenlore - Denkmal
- - 2x ? Grubenlore - Denkmal
501 - 2x 1895 Klm - -
502 - 2x 1895 Klm - -
151 75 80 2429 287-5 D-BE 2x 1944 Gerätewagen - ex BE 801; Leihgabe an Graf MEC

Zurück zur Privatbahnseite